Phân Loại Thép Không Gỉ

Tìm hiểu về thép không gỉ

Tìm hiểu về thép không gỉ

Tìm hiểu về thép không gỉ
Thép Cán Nóng (Hot rolled coil-HRC or Hot rolled sheet -HRS)

Thép Cán Nóng (Hot rolled coil-HRC or Hot rolled sheet -HRS)

Thép Cán Nóng (Hot rolled coil-HRC or Hot rolled sheet -HRS)
Thép lá cán nguội (Cold rolled coil-CRC or Cold rolled sheet-CRS)

Thép lá cán nguội (Cold rolled coil-CRC or Cold rolled sheet-CRS)

Thép lá cán nguội (Cold rolled coil-CRC or Cold rolled sheet-CRS)

Nhóm Tài liệu kỹ thuật khác